Daily Japanese phrases, when you wake up . Part 2

When you come to Japan or chat with Japanese friends, you should know daily Japanese phrases.
I introduce you daily Japanese phrases. It is useful for you could be.

Chapter 1 Morning;

What time is it now? = ima nanji desuka?
It’s already 7am . = mou 7jidesu.
It’s time to get up = okiru jikan desu.
I don’t want to get up = okitakunai desu.
Oh no! I overslept! = nesugoshiteshimatta!
I’ll be late for school.= chikoku shimasu.
I’m totaly late. = kanen ni chikoku desu.
I’m sleepy = nemui desu.
I could’t sleep at all last night.= sakuya wa neranenakaxtta desu.
I’m sleep deprived. = kyou wa nebusoku desu.
I slept well last night.= sakuya wa yoku nemashita.
I’m so sleepy these days. = saikin wa nemukute shikataganai desu.