Daily Japanese phrases, when you wake up . Part 12

When you come to Japan or chat with Japanese friends, you should know daily Japanese phrases.
I introduce you daily Japanese phrases. It is useful for you could be.

Chapter 1 Morning;

I spend time just doing nothing. = Nanimoshinai de nonbirishimasu.

I lie around all day at home. = Ichinichijyu gorogoro shimasu.

I water the plants = Hana ni mizu wo yarimasu.

I feed my pet = Pet ni esa wo yarimasu.

I hold my pet. = pet wo dakimasu.

I pet the dog’s head. = pet no atama wo nademasu.

I walk my dog. = sanpo ni tureteikimasu.

My pet barks = Pet ga nakimasu.

My pet does’t listen to me. = Pet ga iukotowo kikimasen.

 

Prepare for going out;

I close the windows. = mado wo shimemasu.

I lock the windows. = Mado ni kagiwoakemasu.

I close the curtains. = Curtain wo shimemasu.

I lower the blinds. = Blind wo orosjimasu.

I turn off the lights in the room. = Heya no denki wo keshimasu.

I turn off the TV. = TV wo keshimasu.

I check inside my bag. = kaban wo check shimasu.

I make sure what’s in my wallet. = Saifu no nakami wo kakunin shimasu.

I polish my shoes. = Kutsu wo migakimasu.

I lock the front door. = Genkan no door no kagi wo shimemasu.