Daily Japanese phrases, when you wake up . Part 5

When you come to Japan or chat with Japanese friends, you should know daily Japanese phrases.
I introduce you daily Japanese phrases. It is useful for you could be.

Chapter 1 Morning;

At washroom;

I’ve got a pimple. = Nikibi ga dekimashita.

My wrinkles have increased . – Shiraga ga fuemashita.

My face looks a little swollen. = Kaoga sukoshi mukundeimasu.

My eyes are puffy. = Me ga hareteimasu.

It seems the liver spots have increased . = Shimi ga fuemashita.

I brush my teeth. = Ha wo migakimasu.

After I brush my teeth, rinse. Hamigaki no ato kuchi wo yusugimasu.

I take shower. = Shower wo abimasu.

I shave . = Hige wo sorimasu.

I gargle. = Ugai wo shimasu.

My mouth feels slimy. = Kuchi ga nebaneba shimasu.

I’ve got a little bad breath. = Sukoshi koushu ga shimasu.

That is it.

See you.